Raporty bieżące

Zmiana statutu, umorzenie akcji

Raport bieżący nr: 30/2013

Data: 10 lipca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i pkt.12) oraz §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 czerwca 2013 r., na podstawie którego w dniu 4 lipca 2013 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2013 r. dotyczące umorzenia akcji własnych i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego emitenta.
Zarejestrowane umorzenie akcji dotyczy 567.183 akcji, w tym 414.391 akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 akcji imiennych, które Spółka nabyła po cenie 14 zł (czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w drodze dwóch ofert skierowanych do akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne). Umorzonym akcjom odpowiada 719 975 głosów.
Po zarejestrowaniu zmian kapitał zakładowy emitenta wynosi 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na:
a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć)
akcji zwykłych na okaziciela.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału, to 6.492.159 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć).

W załączeniu zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i wprowadzonych zmian, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu