Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 11/2005

Data: 1 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, że w związku z wypowiedzeniem umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. nr CDR/14106/03, która została opisana w prospekcie w rozdziale V pkt. 16.1.1 zmianie ulega Prospekt Spółki w tym zakresie.


Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu