Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 20/2005

Data: 29 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w związku z zamiarem nabycia akcji Emitenta przez jedną z osób zarządzających, zmianie ulega Prospekt Spółki w ten sposób, że w Rozdziale VII pkt 11 dodaje się zdanie : „W dniu 29 września 2005 roku Stanisław Górski – będący jedną z osób zarządzających Emitenta, oświadczył, że zamierza nabyć akcje Emitenta.

Rozdział VII pkt.11 Prospektu

przed zmianą :
Na dzień sporządzenia Prospektu żadna z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji Emitenta lub nabyć udziałów jednostki zależnej – Connex Sp. z o.o. w Poznaniu.

Rozdział VII pkt.11 Prospektu

po zmianie :
Na dzień sporządzenia Prospektu żadna z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta nie zamierza nabyć akcji Emitenta ani zbywać posiadanych akcji Emitenta lub nabyć udziałów jednostki zależnej – Connex Sp. z o.o. w Poznaniu.
W dniu 29 września 2005 roku Stanisław Górski – będący jedną z osób zarządzających Emitenta, oświadczył, że zamierza nabyć akcje Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt.1 Ustawy PPO – Informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu