Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu – podpisanie porozumienia dodatkowego do umowy o subemisję inwestycyjną

Raport bieżący nr: 23/2005

Data: 1 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, że dnia 30 września 2005 roku, pomiędzy Tell S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A., zawarte zostało Porozumienie Dodatkowe do umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Serii B zawartej w dniu 24 września 2005 roku. Na podstawie ww. Porozumienia Dodatkowego, zobowiązaniem subemisyjnym objętych zostało 262.500 Akcji Serii B oferowanych w publicznej subskrypcji. W związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Serii B na poziomie 46,50 zł, ostateczna wartość zobowiązania subemisyjnego Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 12.206.250 zł.
W związku z powyższym zmianie uległy następujące części Prospektu emisyjnego Tell S.A., które zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu