Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 4/2005

Data: 9 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w trybie art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) zmiany do prospektu emisyjnego w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu