Raporty bieżące

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w wyniku zawarcia porozumienia

Raport bieżący nr: 14/2024

Data: 7 maja 2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

 

Data: 7 maja 2024 r.

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do zamieszczonej w raporcie bieżącym nr 10/2024 informacji na temat zawartego w dniu 29 kwietnia 2024 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych, przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia z dnia 7 maja 2024 r. (złożonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w wyniku zawarcia tego porozumienia, powodującego łączne przekroczenie przez akcjonariuszy Spółki będących stronami  porozumienia progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu