Raporty bieżące

Zmiana zasad korekty rozliczeń – aneks do umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr: 51/2014

Data: 11 grudnia 2014

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Zarząd TELL S.A. informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2014 r. aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej przez emitenta z OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej inwestor), a dotyczącego zmiany zasad korekty rozliczeń miedzy stronami tej umowy. Zgodnie ze zmienionymi postanowieniami umowy inwestycyjnej inwestor gwarantuje, że wyniki Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o. wyrażone sumą wartości EBITDA dla obu spółek za rok 2015 będą nie niższe niż 6.300.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych). W przeciwnym wypadku inwestor zobowiązany jest do korekty rozliczeń z emitentem – cena emisyjna za akcje emitenta zaoferowane inwestorowi zostanie skorygowana proporcjonalnie do relacji pomiędzy sumą wartości EBITDA za rok 2015 a kwotą 6.300.000 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych), na zasadach szczegółowo określonych w umowie inwestycyjnej. Inwestor w takiej sytuacji zobowiązany jest zapłacić emitentowi kwotę korekty albo (według własnego wyboru) może zbyć na rzecz emitenta, za wynagrodzeniem w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję, w celu umorzenia akcje emitenta wyemitowane w oparciu o postanowienia umowy inwestycyjnej w liczbie równej ilorazowi: kwoty korekty (dzielnik) oraz ceny emisyjnej jednej akcji (dzielna), z zaokrągleniem w górę do pełnej akcji. W przypadku, gdy wartość EBITDA dla emitenta za rok obrotowy 2015 będzie niższa niż 10.500.000 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), inwestor nie będzie zobowiązany do korekty rozliczeń, o których mowa wyżej, chyba że suma wartości EBITDA dla obu spółek (Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.) za rok 2015 będzie niższa niż 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych).


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu