Raporty bieżące

Zmiany w porządku obrad NWZA wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr: 40/2013

Data: 6 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 września 2013 r. (wraz z wyliczeniem nowych punktów porządku obrad) oraz projekty uchwał dotyczące proponowanych nowych punktów porządku obrad. Zmiany w porządku obrad nastąpiły na skutek żądania akcjonariusza zgłoszonego Zarządowi w oparciu o art.401§1 i art.385§3 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu