Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 57/2013

Data: 15 listopada 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 15 listopada 2013 r. od pana Rafała Stempniewicza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt . 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu