Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 4/2012

Data: 9 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 r. ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 r. otrzymał zawiadomienie Aviva Investors Poland SA, o następującej treści:

Działając na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 w związku z art.87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439), Aviva Investors Poland SA, działając:
1. jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”),
niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki TELL SA (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 29 grudnia 2011 roku (rozliczanej w dniu 3 stycznia br.), zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 352 328 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 352 328 głosów, które stanowią 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 416 110 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,59% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 416 110 głosów, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu