Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 7/2010

Data: 15 marca 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439) , Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

Zgodnie z art.69 ust.1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego Quercus Parasolowy SFIO, zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce TELL S.A. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 10 marca 2010 r.
Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 413520 akcji Spółki, co stanowiło 6,54% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 413520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uwzględniając transakcje zawarte do dnia 12 marca 2010 r. włącznie, Fundusz posiada 503109 akcji Spółki, co stanowi 7,95% kapitału zakładowego Spółki. Nabyte akcje dają 503109 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt . 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu