Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 46/2009

Data: 13 listopada 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami), Zarząd Tell S.A. informuje, że w dniu 12 listopada 2009 r. otrzymał zawiadomienie Aviva Investors Poland SA, o następującej treści:

Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej „Fundusz”), niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) dokonanej w dniu 2 listopada br. (rozliczanej w dniu 5 listopada br.) zwiększyło się zaangażowanie Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku ww. transakcji Fundusz posiada 423 549 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 423 549 głosów, które stanowią 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 419 907 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 419 907 głosów, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Niezależnie od powyższego Aviva Investors Poland SA informuje, że zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na poziomie wszystkich zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli papierów wartościowych, z których Aviva Investors Poland SA jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, niezmiennie kształtuje się na poziomie przekraczającym 5%.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu