Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 2/2021

Data: 26 stycznia 2021

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub posiadanie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. (”Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała od MS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu