Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 37/2021

Data: 23 sierpnia 2021

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub posiadanie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia z dnia 23 sierpnia 2021 r. (otrzymanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 77 ust. 7 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych), dotyczącego liczby akcji Spółki nabytych w wyniku ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych Spółki na okaziciela i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z nabyciem tych akcji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu