Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 7/2022

Data: 17 lutego 2022

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia z dnia 17 lutego 2022 r. – otrzymanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) – w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki, wynikającą z faktu rozwiązania w dniu 17 lutego 2022 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. pomiędzy Spółką i jej 13 akcjonariuszami (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/2021).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu