Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 26/2023

Data: 13 lipca 2023

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub posiadanie znacznego pakietu akcji.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia z dnia 13 lipca 2023 r. (otrzymanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych), dotyczącego zmiany stanu posiadania przez Spółkę akcji własnych powodującego zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w OEX S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych.

 

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu