Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 17/2024

Data: 10 maja 2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub posiadanie znacznego pakietu akcji

 

Data: 10 maja 2024

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. (”Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2024 r. Spółka otrzymała od Jerzego Motza zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych.

 

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu