Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji – wyniki wezwania

Raport bieżący nr: 1/2014

Data: 1 stycznia 2014

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 15 stycznia 2014 r. od Neo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt . 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu