Raporty bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący nr: 45/2021

Data: 23 listopada 2021

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 grudnia 2021 r.;

2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wskazane powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu