Raporty bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał – korekta oczywistej omyłki pisarskiej.

Raport bieżący nr: 47/2021

Data: 8 grudnia 2021

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 45/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia OEX S.A..

W załączniku do raportu nr 45/2021 stanowiącym Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 21 grudnia 2021 roku w pkt 5 Porządku Obrad omyłkowo wskazano „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu siódmej kadencji”. Prawidłowym sformułowaniem jest „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji.”

Pozostała treść raportu nr 45/2021 oraz drugiego załącznika stanowiącego Projekty Uchwał są prawidłowe.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje pełną  treść raportu bieżącego nr 44/2021 wraz ze skorygowanym załącznikiem:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 grudnia 2021 r.;

2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wskazane powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu