Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 17/2014

Data: 5 maja 2014

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 1) i pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 r., w tym także obejmujące (w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki) dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano:
Stanisław Górski – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Czlonek Zarządu