Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr: 13/2024

Data: 30 kwietnia 2024

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514  (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 maja 2024 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023 i wysokości dywidendy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

– informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2024 r.;

– projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zwołaniu WZA
 • Projekty uchwał

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu