Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 11/2008

Data: 16 maja 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2008 r. o godz.14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2007 rok.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
12. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13. Zmiana statutu związana z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela i z podziałem akcji.
14. Zmiana uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy związanych z programem opcji menadżerskich, podjętych w dniu 21 kwietnia 2008 r.
15. Wybór Rady Nadzorczej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 16 czerwca 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.

Jednocześnie Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r.:

Zmiany Statutu Spółki:

§ 5 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

projektowana zmiana:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.265.000,00 złotych (jeden milion dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 2.214.125 (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 1.685.875 ((jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
c) 2.425.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 5 ust.3
dotychczasowe brzmienie:
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).

projektowana zmiana:
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy).

§5 1
brzmienie uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2008 r., niezarejestrowane w dniu publikacji raportu:
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 63.050,00 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt ) złotych poprzez emisję nie więcej niż 63.050 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

projektowana zmiana:
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 315.250,00 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt ) złotych poprzez emisję nie więcej niż 315.250 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Uzasadnienie projektowanych zmian

Projekt zmian zapisów dotyczących kapitału zakładowego Spółki związany jest z wnioskiem akcjonariusza o zamianę 34.125 akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z podziałem akcji i zmniejszeniem ich wartości nominalnej (z 1 zł do 20 gr), bez obniżenia kapitału zakładowego. Projekt podziału akcji ma na celu zwiększenie płynności akcji spółki i jest jednym z działań podejmowanych w związku z przedstawionymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasadami kwalifikowania spółek do Listy Alertów oraz Programem Wspierania Płynności dla spółek.
Konsekwencją podziału akcji jest projekt zmian zapisów związanych z warunkowych podwyższeniem kapitału.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu