Raporty bieżące

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 53/2013

Data: 30 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu nr 51/2013 z dnia 27 września 2013 r. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), w załączeniu przesyła informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej pana Roberta Walickiego, powołanego do Rady Nadzorczej emitenta w dniu 27 września 2013 r.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu