Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

Raport bieżący nr: 45/2018 Data: 26.09.2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 oraz 44/2018,  Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym  Spółka otrzymała komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW„) z dnia 26 września 2018 r. informujący, że zgodnie z decyzją KDPW nr 564/2018 z dnia 18 września 2018 r, rejestracja w KDPW 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych kodem PLTELL000023 nastąpi w dniu 28 września 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót