Raporty bieżące

Deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 22/2013

Data: 15 maja 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §38 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami) Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. w całości na kapitał zapasowy i w związku z tym niewypłacenia dywidendy.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu