Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 – Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

Raport bieżący nr: 22/2013

Data: 15 maja 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami) Zarząd Tell S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 roku w ten sposób, że dotychczasowy tytuł zastępuje następującym: „Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rok”.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu