Raporty bieżące

Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta

Raport bieżący nr: 29/2013

Data: 14 czerwca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd emitenta informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Pan Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu emitenta nabył 10.000 akcji imiennych emitenta serii A (uprzywilejowanych w ten sposób, że każda z nich daje prawo do dwóch głosów), po cenie 9 zł za akcję. Łącznie po dokonaniu powyższej transakcji Prezes Zarządu posiada 159.608 akcji imiennych i 94.590 akcji zwykłych na okaziciela.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu