Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 39/2021

Data: 24 sierpnia 2021

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała od Pana Michała Szramowskiego, pełniącego obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu