Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu.

Raport bieżący nr: 16/2015

Data: 13 maja 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133), informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu trzeciej kadencji pana Artura Wojtaszka. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.

Pan Artur Wojtaszek (ur. 1971) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem usług biznesowych wspierających sprzedaż. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Grupą Galicja (Dialog Galicja i Marketing House – obecnie Havas Group), gdzie w latach 1996 – 2001 był zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnego. Od 2001 roku jest pracownikiem spółki Cursor SA z siedzibą w Warszawie, w której zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży i marketingu oraz wiceprezesa (2007 – 2009), a od roku 2009 pełni funkcję prezesa zarządu. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu Merchandiser Sp. z o.o., która w 2010 roku weszła w struktury spółki Cursor SA. Od czerwca 2011 roku zajmuje także stanowisko wiceprezesa OEX S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Artur Wojtaszek poza przedsiębiorstwem emitenta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Pan Artur Wojtaszek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu