Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr: 51/2013

Data: 27 września 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 27 września 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało trzech nowych Członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji: pana Tomasza Mazurczaka, pana Jerzego Motza i pana Roberta Walickiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowi Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta –TELL S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie zostali również wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu wymagane przepisami rozporządzenia informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej pana Tomasza Mazurczaka i pana Jerzego Motza. Informacje we wskazanym wyżej zakresie dotyczące pana Roberta Walickiego emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu od Członków Rady.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu