Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji.

Raport bieżący nr: 15/2020

Data: 25 sierpnia 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i  okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 w dniu 25 sierpnia 2020 r. powołało do składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji następujące osoby:

 1. Pana Piotra Beaupré,
 2. Pana Piotra Cholewę,
 3. Pana Tomasza Mazurczaka,
 4. Pana Michała Szramowskiego,
 5. Pana Marcina Malkę.

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji:

Piotr Beaupré – od 1990 roku działa aktywnie jako inwestor w wielu obszarach gospodarki między innymi w branży marketingowej, outsourcingowej, energetycznej i e-commerce. Ma ponad 30 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach. Jest Partnerem zarządzających w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z OZE.

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 1990 – 2020 Członek zarządu i współzałożyciel największej w
  Polsce grupy marketingowej Galicja/ Euro RSCG
 • W 1997r. współzałożyciel Call Center Poland
 • W 1999r. członek zarządu i współzałożyciel EBS S.A. zarządzający obecnie siecią 200 pralni EBS oraz kilkudziesięciu fast food’ów Thai Wok
 • W 2002r. w ramach Neo Investments współtworzył Real Management S.A.
 • W 2005r. prezes zarządu i założyciel spółki EcoWind, największego developera farm wiatrowych
 • W 2014r. członek zarządu i współzałożyciel Neo Energy, która po dwóch latach działalności stała się liderem produkcji energii elektrycznej na składowiskach śmieci, operując na 23 obiektach w całej Polsce
 • W 2019r. prezes zarządu i współzałożyciel Neo Energy Group, jednego z największych developerów farm PV i farm wiatrowych w Polsce

Piotr Cholewa – posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Piotr Cholewa pełnił funkcje w organach następujących Spółek kapitałowych:

 • ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Fon S.A., Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Płocku jako Członek Rady Nadzorczej,
 • Galposter Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Grupa Archidoc SA. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Stark Development S.A. Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Tamtron S.A. z siedzibą w Katowicach jako Wiceprezes Zarządu,
 • Voice Contact Center Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Tomasz Mazurczak – ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie: wiceprzewodniczący komitetu audytu rady nadzorczej Odlewnie Polskie SA,
 • 2013 – 2020 Zolkiewicz & Partners FIZ – współzarządzający funduszem,
 • Pomiędzy latami 2004 a 2017 w różnych okresach członek rad nadzorczych spółek giełdowych:  Sanok Rubber, Warimpex, Kredyt Inkaso, GTC,
 • 2007 – 2010 Skarbiec TFI – analityk a następnie szef zespołu analiz,
 • 1997 – 2006 Dom Inwestycyjny BRE Banku – dyrektor w obszarze sprzedaży instytucjonalnej i analiz, następnie członek Zarządu,
 • 1995 – 1996 Dom Inwestycyjny BRE Banku – zarządzający portfelami klientów,
 • 1993 – 1994 BRE Bank – inspektor kredytowy a następnie doradca prezesa Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Michał Szramowski – magister ekonomii, absolwent Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów.
W ciągu swojej kariery zawodowej, w latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach obecnych w Polsce m.in.: niemieckim koncernie „Metro AG” oraz holenderskiej grupie kapitałowej „European Construction Consortium (ECC)”.
Michał Szramowski jest obecnie właścicielem i Prezesem Zarządu, MS Investments, holdingu inwestycyjnego, który na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w spółki, zarówno na polskim rynku kapitałowym, jak również rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Łączna wartość aktywów całej grupy kapitałowej MS Investments, wraz z projektami zrealizowanymi wspólnie z inwestorami zewnętrznymi, to blisko 300 mln zł. Michał Szramowski, od 2008 roku jest członkiem Polskiej Rady Biznesu – organizacji skupiającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał  Szramowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Marcin Malka – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości i usług dla biznesu (BPO). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem the Association of Chartered Certified Accountants.

W swojej karierze zawodowej przez wiele lat pracował dla funduszu nieruchomościowego Europolis/CA Immo w obszarze finansów, księgowości i ładu korporacyjnego pełniąc stanowisko dyrektora finansowego i prokurenta, oraz jako członek zarządu dla międzynarodowej grupy deweloperskiej Immobel, zarządzając działem finansowym i prowadząc projekty deweloperskie, między innymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pan Marcin Malka przez kilka lat pracował w branży BPO, w Arthur Andersen i Accenture, uczestnicząc w organizacji i zarządzaniu centrami usług w zakresie usług księgowych, raportowania i zarządzania płynnością. Podczas swojej kariery zawodowej odbył staże zagraniczne w Austrii (branża nieruchomości) oraz Wielkiej Brytanii (BPO).

Od kwietnia 2018 Marcin Malka jest Prezesem Zarządu spółki Real Management S.A., która aktywnie działa w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu