Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 7/2011

Data: 25 marca 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujący projekt zmiany §4 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie §4:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Telekomunikacja (PKD 64.2),
2. Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
3. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.8),
4. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48 A),
5. Informatyka (PKD 72),
6. Reklama (PKD 74.4).”

proponowana zmiana:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
2. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
4. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
7. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).”

Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie zapisów Statutu do obowiązującej aktualnie klasyfikacji PKD 2007.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu