Raporty bieżące

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Raport bieżący nr: 37/2008

Data: 29 września 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 10 października 2008 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w szczególności uchwały Zarządu dotyczące zwołania zgromadzenia, jego porządku obrad i projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu