Raporty bieżące

Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

Raport bieżący nr: 42/2021

Data: 29 października 2021

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż ulega zmianie  termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 4 listopada 2021 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 9 listopada 2021 roku (nowa data publikacji).

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.

 

Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu