Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. sprawozdania oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr: 20/2023

Data: 20 czerwca 2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 sporządzone na podstawie art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021” wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści, przy czym w odniesieniu do przeznaczenia zysku za 2022 r., Rada Nadzorcza rekomenduje podział zysku w sposób zgodny ze stanowiskiem zaprezentowanym w Raporcie bieżącym nr 19/2023.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu

 

Załączniki: