Raporty bieżące

Rezygnacja Członka Zarządu OEX S.A.

Raport bieżący nr: 17/2020

Data: 8 września 2020

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §5 pkt 4 w związku z §9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 września 2020 roku Członek Zarządu Spółki Pan Artur Wojtaszek, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie, ze skutkiem na dzień 8 września 2020 r.

Pan Artur Wojtaszek jako przyczynę rezygnacji wskazał konieczność zwiększenia zaangażowania w spółce OEX E-Business Sp. z o.o. (spółce zależnej Emitenta), w której pozostaje Prezesem Zarządu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu