Raporty bieżące

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.

Raport bieżący nr: 19/2022

Data: 12 maja 2022

Podstawa prawna                                                                                                  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:                                                                                                                        

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przyjęte w dniu 10 czerwca 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), sporządzone na podstawie art. 90g ustawy o ofercie, wraz z raportem atestacyjnym z oceny tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Treść Sprawozdania o Wynagrodzeniach oraz raport atestacyjny Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu