Raporty bieżące

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Raport bieżący nr: 34/2021

Data: 13 lipca 2021

Podstawa prawna:

Art. 80 ust. 1 i 3 ustawy o ofercie  

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021, przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, reprezentujących 17,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które zostało ogłoszone w dniu 11 czerwca 2021 r. wspólnie przez Spółkę oraz jej 13 akcjonariuszy, w tym Neo Fund 1 sp. z o. o., NEO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING S. à r.l., PRECORDIA CAPITAL sp. z o.o., REAL MANAGEMENT S.A., Silquern S.à r.l. oraz 8 osób fizycznych, wraz z załączoną do tego stanowiska opinią zewnętrznego doradcy (biegłego) na temat ceny akcji w tym wezwaniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu