Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport bieżący nr: 3/2022

Data: 31 stycznia 2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny za 2021 rok – 31.03.2022 roku;
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 31.03.2022 roku ;

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 12.05.2022 roku;
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 13.09.2022 roku;

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 08.11.2022 roku.

Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalne i półroczne jednostkowe informacje finansowe Emitenta. Wszelkie zmiany w zakresie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu