Raporty bieżące

Wykonanie umowy zawartej przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 1 lipca 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportów nr 12/2015 i 13/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1382), informuje, że w dniu 1 lipca 2015 r. powziął wiadomość o wykonaniu z dniem 30 czerwca 2015 r. zawartej w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez Euro-Phone sp. z o.o. – spółkę zależną emitenta z Transactor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowy przeniesienia praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy zawartych przez Transactor sp. z o.o., w oparciu o które Transactor sp. z o.o. zbudowała sieć sprzedaży usług telefonii komórkowej i dystrybucji telefonów komórkowych i osprzętu, w ramach umowy dystrybucyjnej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile Polska S.A. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy z dniem 30 czerwca 2015 nastąpiło przeniesienie na Euro-Phone sp. z o.o. praw i przyszłych obowiązków dotyczących umów przedstawicielskich, obejmujących łącznie 23 lokalizacje i 7 autoryzowanych doradców biznesowych działających w ramach umów o współpracy. W dniu 30 czerwca 2015 r. nastąpiła również zapłata uzgodnionego przez strony umowy wynagrodzenia.


 

Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu