Raporty bieżące

Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną emitenta.

Raport bieżący nr: 17/2013

Data: 5 kwietnia 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd emitenta informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013 r. powziął wiadomość o zawarciu przez Euro-Phone Sp. z o.o. , spółkę zależną emitenta, w dniu 5 kwietnia 2013 r. z Mix Electronics S.A. z siedzibą w Skawinie i PHP Mobile sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (dalej: Potencjalni Zbywcy), listu intencyjnego, którego przedmiotem jest prowadzenie negocjacji związanych z zamiarem nabycia przez Euro-Phone Sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce Mobile MIX Sp. z o. o. z siedzibą w Skawinie (dalej: Spółka), której przedmiotem działalności jest prowadzenie sieci sprzedaży usług T-mobile. Spółka posiada 78 salonów sprzedaży i 38 Autoryzowanych Doradców Biznesowych. Zawarcie umowy będącej przedmiotem negocjacji pozwoli na powstanie największej sieci sprzedaży usług T-mobile składającej się ze 171 sklepów i 110 Autoryzowanych Doradców Biznesowych.

Strony listu uzgodniły, że cena za udziały w Spółce nie będzie wyższa niż 18.000.000 zł, a jako termin zakończenia negocjacji i zawarcia odpowiednich umów wskazano dzień 10 maja 2013 r. Euro-Phone Sp. z o.o. uprawniona jest do uchylenia się od dalszych negocjacji w szczególności w razie:

– nie zapewnienia jej możliwości przeprowadzenia badania Spółki, a także gdy wnioski z tego badania będą niezadowalające,

– gdy okaże się, że Potencjalni Zbywcy prowadzą negocjacje w przedmiocie zbycia udziałów z innymi podmiotami,

– koszty funkcjonowania Spółki przewyższają przychody.

Zgodnie z zawartym w liście postanowieniem wyrażone w nim zamiary stron co do, odpowiednio, zbycia i nabycia udziałów w Spółce nie stanowią oświadczeń woli i nie rodzą skutków w postaci obowiązku zawarcia umowy nabycia udziałów.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu