Raporty bieżące

Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej ogłoszenia i przeprowadzenia oferty zakupu akcji

Raport bieżący nr: 44/2012

Data: 3 grudnia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd emitenta informuje, że działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, zawarł w dniu 3 grudnia 2012 r. z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o świadczenie usług pośrednictwa w skupie akcji własnych przez spółkę w drodze oferty skierowanej do akcjonariuszy, dotyczącej nie więcej niż 207.196 akcji na okaziciela i nie więcej niż 76.706 akcji imiennych, po cenie 14 zł za akcję.
Zgodnie z umową w dniu 3 grudnia 2012 r. ma nastąpić przekazanie przez dom maklerski treści oferty Polskiej Agencji Prasowej w celu podania jej do publicznej wiadomości. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji w ramach oferty rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2012 r. i będzie trwało do dnia 28 grudnia 2012 r., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji w ramach oferty to 4 stycznia 2013 r.

Oferta zakupu akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej domu maklerskiego www.dmbzwbk.pl oraz na stronie internetowej emitenta www.tell.pl.

Oferta, o której mowa wyżej nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze zmianami).

Podstawa prawna:
Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano:
Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu