Raporty bieżące

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.

Raport bieżący nr: 16/2011

Data: 5 maja 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. określonej w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. zostanie przekazany w dniu 9 maja 2011 r.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu