Raporty bieżące

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

Raport bieżący nr: 55/2013

Data: 29 października 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r., określonej w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. zostanie przekazany w dniu 31 października 2013 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu