Raporty bieżące

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.

Raport bieżący nr: 24/2011

Data: 22 sierpnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. określonej w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. zostanie przekazany w dniu 25 sierpnia 2011 r


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu