Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji.

Raport bieżący nr: 26/2021

Data: 15 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub posiadanie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zawartego w dniu 11 czerwca 2021 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych („Ustawa”), o którym Spółka poinformowała w  raporcie bieżącym nr 21/2021, przekazuje w załączeniu treść zawiadomienia z dnia 15 czerwca 2021 r.,  otrzymanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski- Członek Zarządu