Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. na dzień 18 maja 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr: 17/2022

Data: 22 kwietnia 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (02-797), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222514  (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż działając zgodnie z art. 399 §1 k.s.h oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00  w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 (Klatka A, 4 piętro) z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021 i wysokości dywidendy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OEX S.A. za rok 2021.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2022 r.;
 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu